ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,018

วัดหลวงราชสัณฐาน

วัดหลวงราชสัณฐาน ชาวบ้านจะเรียกว่าวัดหลวง เนื่องจากเป็นวัดที่เจ้าภาพหลวงวงศ์ซึ่งครองเมืองพะเยาบูรณปฏิสังขรณ์จากวัดร้าง มีภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้ในวิหารที่นักท่องเที่ยวน่าแวะไปชม เป็นภาพเขียนสมัยโบราณ เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวยางไม้บนแผ่นไม้ซึ่งเป็นฝาผนังและหน้าต่างของวิหารหลังเดิมซึ่งพังทลายไปเนื่องจากลมพายุเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมาเมื่อมีการสร้างวิหารหลังใหม่บนฐานเดิม โดยคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมไว้ จึงนำชิ้นส่วนภาพจิตรกรรมเหล่านี้มาประกอบเข้ากับวิหารหลังใหม่ เรื่องราวที่เขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติและมหาชาติชาดก สีค่อนข้างเลือนลาง จิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้  คนรุ่นหลังๆ มักไม่เคยเห็น ทางวัดจึงอยากจะเผยแพร่ ให้ได้เรียนรู้และศึกษา