ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,496

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์

     กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชลักษณะของพื้นที่มีส่วนของผืนดินที่งอกยื่นลงไปในทะเลโดยมีขนาดของพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีพื้นที่ มีขนาดเพิ่มขึ้น ทางชาวบ้าน องค์กร หน่วยงาน และนักเรียน นักศึกษา ได้มีการร่วมกันในการปลูกป่าชายเลนอยู่ทุกๆปี

     โดยมีการเลือกพันธุ์โกงกางลำพูต้นจากและตลอดจนพันธุ์พืชที่สามารถเจริญงอกงามได้ดีในพื้นที่น้ำกร่อยได้มีการขยายพื้นที่ปลูกอยู่ตลอดทุกปีโดยมีพื้นที่รวมโดยประมาณ 5000 กว่าไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยอยู่ในพื้นที่ ของ หมู่ 7 และ หมู่ 14 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

     ด้วยลักษณะพื้นที่ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์เป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติเพื่อเป็นตัวช่วยป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเลจาก ป่าโกงกางที่มีส่วนเพิ่มขึ้นทุกปีโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่สามารถที่จะมีพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ด้วยประโยชน์ของป่าชายเลนที่มีต่อชุมชนต่อชาวบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์

อาหารทะเลสดๆ

อาหารทะเลสดๆ

เสริฟพร้อมข้าว

เสริฟพร้อมข้าว

ผลิตภัณท์

ผลิตภัณท์

เมล็ดมัมเบอรี่

เมล็ดมัมเบอรี่

เครื่องแกง

เครื่องแกง

แปลงเพาะชำ

แปลงเพาะชำ

ที่เที่ยวแนะนำ