ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 957

วัดภูถ้ำพระ

อยู่ห่างจากบ้านนาแกน้อยไปประมาณ 6 กม. เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ปราสาททอง บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ เดิมเป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ใช้เป็นที่ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน