ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 664

วัดโพธิ์ศรี บ้านแพง

วัดโพธิ์ศรี บ้านแพง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2409 เดิมชื่อว่าวัดโพธิ์ศรีบ้านแพงใต้ เป็นวัดคู่หมู่บ้านแพงมาตั้งแต่โบราณ ในวัดมีอาคารเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่าชมหลายหลัง ในแต่ละหลังสถาปัตยกรรมจะแตกต่างกันไป มีทั้งแบบอีสาน แบบญวณหรือเวียดนาม และแบบตรึงฝรั่ง