ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 6,692

พระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์

เป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  การที่ได้ชื่อว่าพระปฐมเจดีย์นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงสัณนิษฐานว่า น่าจะเป็นพระเจดีย์เก่ากว่าพระเจดีย์อื่น ๆ ในประเทศสยาม  สันนิษฐานว่าสร้างสมัยทวาราวดี ตั้งอยู่ที่เมืองนครไชยศรีในสมัยก่อน  ปัจจุบันอยู่ในอำเภอเมืองนครปฐม

จากเอกสารเก่าที่บันทึกเรื่องนี้ไว้มีประวัติว่า พระปฐมเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 500 ก็มี พ.ศ. 1000 ก็มี พ.ศ. 1185 ก็มี พ.ศ. 1264 ก็มี พ.ศ. 1630 ก็มี ความสูง 40 วา 5 ศอก มีพระแท่นบรรทม ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบรรทม บรรจุพระทันตธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้ว องค์หนึ่ง บรรจุพระบรมธาตุ หนึ่งทะนาน มีปรากฎก่อนพบพระพุทธบาท พระพุทธฉาย กว่าพันปี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ในขณะที่ทรงผนวชอยู่และได้ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ได้ทรงแสดงสภาพพระปฐมเจดีย์ไว้ว่า เป็นเพระเจดีย์ใหญ่ยอดปรางค์ ตอนหนึ่ง ฐานล่างกลมเป็นรูประฆัง ตอนหนึ่ง น่าจะทำมาหลายคราว คนทั่วไปเรียกว่า พระปทม เนื่องด้วย เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาบรรทมที่นั่น จากฝีมือทำอิฐและก่อ แสดงว่าเป็นของทำมาเก่าแก่หลายครั้ง ที่เนินใหญ่เป็นกองอิฐหักลงมา เมื่อขุดลงไปสักสองสามศอกพบอิฐยาวศอกหนึ่ง หน้าใหญ่สิบสองนิ้ว หน้าน้อยหกนิ้ว ก่อเป็นพื้น น่าจะเป็นองค์พระเจดีย์เดิมหักพังลงมา

แล้วมีการก่อพระเจดีย์ออกบนเนินเรียงรายอยู่สี่วิหาร 

  • วิหารพระนาคปรก
  • วิหารพระไสยาสน์
  • วิหารไว้พระพุทธรูปต่าง ๆ และ
  • วิหารพระป่าเลไลย์

วิหารหลวงพระอุโบสถอยู่บนพื้นแผ่นดิน ตั้งแต่หลังเกาะสูงประมาณมีถึงห้าวา หลังเกาะขึ้นไปเป็นองค์พระเจดีย์กลม 14 วา 2 ศอก ปรางค์สูง 20 วา ยอดนพศูลสูง 8 ศอก รวมความสูงตั้งแต่หลังเกาะถึงยอดนพศูลสูง 8 ศอก รวมความสูง ตั้งแต่หลักเกาะถึงยอดนพศูล 40 วา 2 ศอก

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เป็นแม่กองทำการปฏิสังขรณ์ และเมื่อสมเด็จเจ้าพระยา ฯ ถึงแก่พิราลัย ก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยานิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เป็นแม่กองดำเนินการต่อไป ได้จ้างพวกมอญทำอิฐ รวมทั้งทาสลูกหนี้ด้วย โดยคิดหักค่าตัวให้ จ้างจีนมาเผาปูน และ เป็นช่างก่อ เอาราษฎรจากเมืองนครไชยศรี เมืองสมุทรสาคร เมืองราชบุรีและเมืองพนัสนิคม โดยแบ่งคนออกเป็นสี่ผลัด เดือนละสองร้อยคน เมื่อก่อพระเจดีย์ได้สูง 17 วา 2 ศอก

ต่อมาเกิดฝนตกหนักอิฐที่ก่อทรุดตัวลง เพราะฐานทักษิณไม่มี จึงต้องรื้อออกทำใหม่ โปรดเกล้า ฯ ให้ถมพื้นที่ลุ่มดอนให้เสมอกัน ก่อฐานใหญ่รอง 5 เส้น 16 วา 3 ศอก องค์พระเจดีย์ถึงยอดนพศูล ตลอดยอดมงกุฏ สูง 3 เส้น 1 คืบ 6 นิ้ว 

 
 พระปฐมเจดีย์ วิวมุมสูงด้านบนองค์พระปฐมเจดีย์ สวยงามมากวิวด้านบน สวยสดงดงามมากล้อมรอบด้วยวัดต่างๆสวยสมชือมาก มาถึงจังหวัดนครปฐมไม่ควรพลาด

ศูนย์รวมแห่งนครด้านรอบพระปฐมเจดีย์


พระศิลาขาว
พระพุทธนรเชษฐ์ฯ
เป็นพระพุทธรูปศิลาขาวแกะสลักขนาดใหญ่ ปางปฐมเทศนา สร้างในสมัยทวาราวดี (พ.ศ. 1000-16000) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์


 พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ
เป็นพระพุทธรูปยืน ปางห้ามญาติ หล่อด้วยโลหะ สูง 7.50 เมตร ถูกบูรณะโดยรัชกาลที่ 6 ตั้งอยู่ในซุ้มพระวิหารทิศเหนือ

หลวงพ่อประทานพร 1000 ปี
หลวงพ่อประทานพร พระประธานในพระอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปศิลาขาวแกะสลักขนาดใหญ่ ปางประทานปฐมเทศนา สร้างในสมัยทวาราวดี (พ.ศ. 1000-1600)

พระพุทธไสยาสน์
พระพุทธไสยาสน์  
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ยาว 17 เมตร รัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารด้านตะวันตก หรือพระวิหารนอน

 
ที่เที่ยวแนะนำ