ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,139

วัดมโนภิรมย์

วัดมโนภิรมย์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลชะโนด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นโดยช่างสถาปัตยกรรมจากนครเวียงจันทน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 เกิดไฟไหม้วัดเสียหายอย่างมากมาย และได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2454 ที่วัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น วิหาร พระอุโบสถ พระพุทธรูป และซุ้มบันไดโบสถ์ที่เก่าแก่และสวยงาม


วัดมโนภิรมย์

ที่วัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจ เช่น วิหาร และซุ้มบันไดโบสถ์ที่เก่าแก่

วัดมโนภิรมย์

ปากห้วยชะโนด สุดแดนสยาม

วัดมโนภิรมย์

เมื่อพ.ศ. 2447 เกิดไฟไหม้วัดเสียหายอย่างมากมาย

ภายในวิหารของวัดมโนภิรมย์