ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,181

วัดสองคอน

วัดสองคอน

วัดสองคอน เป็นวัดที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองลาวและเวียนนาม ต่อมาในเดือน ธ.๕. 2483 ช่วงสงครามโลชกครั้งที่2 ชาวลาวร่วมกันต่อต้านฝรั่งเศสจนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศลาว ทำให้ส่งผลกระทบมาชายแดนไทยด้วย วัดสองคอนซึ่งเป็นโบสถ์ชองชาวฝรั่งเศสก็ถูกฝ่ายผู้ต่อต้านฝรั่งเศสขัดขวางการประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่แม่ชีสองรูปและและผู้ศรัทธาอีกห้าคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมด ไม่ยอมปฏิบัติตมความประสงค์ดังกล่าวและได้เสียชีวิใน้วลาต่อมา ผู้ที่เสียชีวิตทั้งเจ็ดถูกยกย่องให้เป็น มรณสักขี

วัดสองคอน มีชื่อเต็มว่า สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีแห่งประเทศไทย วัดสองคอน หรือในชื่อเดิมว่า วัดพระแม่ไถ่ทาสแห่งสองคอน อยู่ที่ บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเทิดพระเกียรติบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากในระยะนั้นผู้คนแถบชายแดนจะศรัทธาและนับถือศาสนาคริสต์กันเป็นจำนวนมาก วัดสองคอนแห่งนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ Unseen Thailand II สัมผัสจริงเมืองไทย ในประเภท มุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก ที่ได้ชื่อว่าสวยและใหญ่ที่สุดใน อุษาคเนย์ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย


วัดสองคอน เป็นวัดที่ก่อตั้งโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส

วัดสองคอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเทิดพระเกียรติบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน

วัดสองคอน เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

วัดสองคอน

เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ที่ได้ชื่อว่าสวยและใหญ่ที่สุดในอุษาคเนย์อีกด้วย