ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,691

หนูฮัก พูมสะหวัน

หนูฮัก พูมสะหวัน

พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสื่อสายสัมพันธ์ระหว่างไทยเเละลาว พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ที่เข้มเเข็ง


หนูฮัก พูมสะหวัน

เสาเอกบ้านเดิมของหนูฮัก พูมสะหวัน

พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสื่อสายสัมพันธ์ระหว่างไทยเเละลาว

หนูฮัก พูมสะหวัน

พิพิธภัณฑ์บ้านหนูฮัก พูมสะหวัน