ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 569

วัดป่าวิเวก

วัดป่าวิเวก ภายในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ปางทรงพระสุบินที่ประดิษฐานในวิหารมีความยาวตลอดองค์ราว 20 ม. สร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ใช้โครงไม้ไผ่สานขึ้นรูป แล้วสอด้วยด้วยดินผสมยางไม้และปูนขาว นอกจากพุทธลักษณะด้านหน้าขององค์พระซึ่งงามน่าชมแล้ว บริเวณใต้พระบาทยังมีปูนปัั้นลายสัญสักษณ์ต่างๆ