ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 47

ศาลหลักเมือง หรือ ศาลลูกศร

ศาลหลักเมืองจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้คน ที่มีจิตใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธามาร่วมตัวกันเพื่อใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรีแห่งนี้ เป็นที่ประกอบพิธีอยู่เสมอ โดยภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของหลักเมือง ลักษณะเป็นแท่งหินโผล่ เหนือระดับพื้นดินขึ้นมา ความสูงประมาณ 1 เมตร และแช่น้ำไว้ตลอดเวลาเชื่อกันว่าเมื่อใดที่น้ำรอบแท่งหินแห้งไป จะเกิดไฟไหม้ในลพบุรี
หลักเมืองนั้นคือลูกศรพระรามที่กลายเป็นหิน" จะด้วยความเชื่อความศรัทธาหรือธรรมเนียมที่ปฏิบัติตามกันมาก็ตาม นักท่องเที่ยวควรหาเวลามากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล