ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 136

ศาลหลักเมืองชัยนาท

ศาลหลักเมือง ชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนกันน้ำเซาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท สืบเนื่องจากนายประกิต อุตตะโมต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในสมัยนั้น เมื่อ พ.ศ. 2520 ได้ปรึกษากับพ่อค้าข้าราชการ และประชาชนจังหวัดชัยนาท ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะให้มีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นหลักชัยนำสิริมงคลมาสู่เมืองชัยนาท ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะให้มีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นหลักชัยมาสู่เมืองชัยนาทดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ที่เที่ยวแนะนำ