แผนที่

แก้ไข

แผนที่ ชัยนาท

 1. วัดเขาท่าพระ WAT KHAO THA PHRA 2. วัดพระบรมธาตุชัยนาท WAT PHRA BAROMMATHAT
 3. วัดกรุณา  WAT KARUNA  
ที่พักแนะนำ