ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,004

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ (หลังไปรษณีย์สามเสนใน) จัดแสดงแสตมป์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และแสตมป์ของประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์

นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดจัดเก็บหนังสือรวบรวมความรู้เรื่องการไปรษณีย์ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในบริเวณเดียวกันยังมีการจำหน่ายแสตมป์ และอุปกรณ์เพื่อการสะสมแสตมป์ด้วย
ภายในมีจัดแสดงแสตมป์ไทย และแสตมป์ของประเทศสมาชิกสหภาพสากลพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี