ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 20

สะพานปีกุน

สะพานปีกุน

สะพานปีกุน
สร้างในปี พ.ศ. 2454 ซึ่งตรงกับปีกุน โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ เดิมสะพานนี้ไม่มีชื่อแต่ต่อมาเรียกกันว่า สะพานหมู หรือ สะพานปีกุน เพราะว่าอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์หมู ซึ่งอยู่ตรงกับเชืงสะพาน สะพานนี้เป็นสะพานสำหรับเดินข้าม ทางเดินสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเสาปูน 4 เสา เป็นสัญลักษณ์แห่งพระชันษา หมายถึงเทียนประทีพระชันษา วงรูปไข่ 4 วงในแต่ละเสา หมายถึง พระชนมายุ 4 รอบ

สะพานปีกุน

สะพานปีกุน

สะพานปีกุน

สะพานปีกุน