ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 773

วัดอินทรวิหาร

วัดอินทรวิหาร

ตั้งอยู่ที่บางขุนพรหม ถ.วิสุทธิกษัตริย์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธศรีอาริยเมตรัย" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง 32 ม. กว้าง 10 ม. 24 นิ้ว บนยอดพระเกตุมาลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกาเปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม


วัดอินทรวิหาร

เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธศรีอาริยเมตรัย"

วัดอินทรวิหาร