ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,610

วัดเขียน

วัดเขียน

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง อยู่ที่หมู่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ห่างจากอำเภอเมือง 12 กม. ภายใน พระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนังที่งดงาม สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะภาพคล้ายกับภาพเขียนที่พระอุโบสถวัดเกาะ และวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกัน ภาพดังกล่าวน่าจะเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอายุอยู่ในราวสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นอย่างน้อย หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 24


วัดเขียน เป็นวัดที่ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนังที่งดงาม

ภายในพระอุโบสถ

สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ

พระอุโบสถวัดเขียน

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในวัด

วัดเขียน

ที่เที่ยวแนะนำ