ถนนวัวลาย
ถนนวัวลาย การฝึกงานในวัดศรีสุพรรณ ผลงานเครื่องเงิน ชิ้นนี้จำไม่ได้ว่าตั้งขายไว้เท่าไร

ถนนวัวลาย

เส้นนี้สายเครื่องเงิน

ที่เที่ยวแนะนำ