ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 420

วัดจักษาภัทธาราม

วัดจักษาภัทธาราม ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างเขียนยุคปัจจุบันให้ชม เป็นผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ วิธีเขียนภาพเลียนแบบศิลปินชั้นครู ได้แก่ ไพบูลย์ สุวรรณกูฎ และ ประเทือง เอมเจริญ ซึ่งมีฝีแปรงอันหนักแน่นแม่นยำ จิตรกรรมในโบสถ์นี้ัจะเขียนด้วยสีน้ำมัน เป็นภาพขนบธรรมเนียมประเพณีที่พบได้ตามวัดทั่วๆไป