ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 457

ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี

ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี เป็นสถาปัตยกรรมไทย มณฑปจตุรมุขทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประตูเข้า-ออกทั้ง 4 ด้าน หลังคาทรงไทยเป็นชั้นลด 2 ชั้น ทรงจั่ว 4 ด้าน ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ที่หน้าบันของมุขทั้ง 4 ด้าน สลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นลวดลายดอกไม้ หลังคามุงกระเบื้องเกล็ด ชายคาหลังคาลาดลงมีโครงสร้างเป็นไม้ ส่วนของยอดปรางค์ประดับฝักเพกา ซ้อนกัน 3 ชั้น และสวมปลายยอดด้วยฉัตรมงกุฎ 7 ชั้น
เสาหลักเมือง ทำมาจากไม้สักทอง นำมากลึงและแกะลวดลายตามแบบเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม แล้วลงรักปิดทอง ซึ่งได้จัดพิธีตั้งขบวนแห่เสาหลักเมืองที่ทำเสร็จแล้วจากวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มาประดิษฐานไว้ ณ ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ขนาดของเสาหลักเมืองจากฐานเสาระดับพื้นอาคารศาลหลักเมืองสูง 2.70 เมตร ต้นเสาเป็นกลีบบัวโดยรอบสูง 14 เซนติเมตร จากฐานที่ตั้งเสาถึงยอดกลีบบัวสูง 33 เซนติเมตร ส่วนที่เป็นยอดเสาสูง ๖๘ เซนติเมตร ศาลหลักเมืองแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2525