ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 136

วัดศาลาแดง เมืองสระบุรี

วัดศาลาแดง เมืองสระบุรี

วัดศาลาแดง  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อันเป็นหนึ่งในสี่องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่จังหวัดต่างๆ ทั้งสี่ทิศ

พระพุทธนิรโรคันตราย ที่วัดศาลาแดง จ.สระบุรี แห่งนี้ เป็นพระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก หนึ่งในพระพุทธรูป 4 องค์ ที่กรมการรักษาดินแดนสร้างขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี


วัดศาลาแดง เมืองสระบุรีชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระพุทธองค์วิหารพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำทิศตะวันออก


ด้านข้างของวัด

วิหารเก่า
วิหารเก่าพระประธานในวิหารเก่า