ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 106

ผาเสด็จ

ผาเสด็จ

ตั้งอยู่ริมทางรถไฟ ตำบลทับกวาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กม. ไปตามถนนมิตรภาพประมาณ 25 กม. เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณโรงเรียนบ้านซับบอนไปประมาณ 5 กม. เป็นหน้าผาที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประทับเมื่อคราวสร้างทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2438 ทั้งสองพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และสผ. ไว้ ณ หน้าผาแห่งนี้