ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,306

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

อยู่ในเขตตำบลหลักสาม สิ่งที่น่าสนใจนั้น นอกจากศาสนสถานในวัดแล้ว ตามสุมทุมพุ่มไม้ในบริเวณวัดยังเป็นที่อาศัยของนกกาน้ำ นกกระยางขาวเป็นจำนวนมาก

ชาวบ้านเรียกว่า “วัดมอญ” เพราะเป็นวัดที่ชาวรามัญสร้างขึ้นมา อยู่ต้นคลองตาปลั่งเป็นคลองลัดเชื่อมระหว่างพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กับ อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นคลองใหญ่ใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางน้ำหลัก สมัยที่การคมนาคมทางรถยังไม่มีคลองบ้านแพ้วสายนี้สำคัญมาก

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงถ่ายจากกล้องโดรน

วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

การเดินทาง

ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 24 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 30 นาที

   
ที่เที่ยวแนะนำ