ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 389

วัดปานประสิทธาราม

วัดปานประสิทธาราม

วัดปานประสิทธาราม ได้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2475 โดยมีนายเชย ขุนเจ๋ง และ นายซัง มีซัง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด เดิมวัดมีนามว่า “วัดปีกกา” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดปานประสิทธาราม” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2499 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อปาน ทำให้ประชาชนเกิดศรัทธาท่านที่ได้ทำบุญกุศลเป็นอันมาก โดยวัดปานประสิทธาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519

ป้าย วัดปานประสิทธาราม

ป้าย วัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

คลองใกล้กับวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม

ภาพมุมสูงของวัดปานประสิทธาราม