ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 320

พระตำหนักสุคิริน

พระตำหนักสุคิริน


เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส เป็นครั้งแรกดังปรากฏในลายพระหัตถ์ที่ได้พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกนิคมฯว่า “สุคิริน ขอให้นิคมนี้ จงมีความเจริญรุ่งเรือง คนอยู่ในศีลธรรม เพื่อความสุขของตนเองและส่วนรวม” การรับเสด็จในครั้งนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จประทับ ณ เรือนรับรองนิคมฯ ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็กๆ เท่านั้น ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ เนินเขาไอดีแย เดิมเป็นพื้นที่ของ นายเจ๊นาแว หะมะ เป็นคนบ้านเอราวัณ อำเภอแว้ง ได้เข้ามาปรับพื้นที่ป่ารกร้างเป็นคนแรกประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๔ เพราะเข้ามาหาพื้นที่ทำกิน ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณนิคมในปัจจุบัน

สมเด็จย่า พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเจ๊ะนาแว หะมะ เข้า เฝ้าเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่ดินบริเวณเขาไอดีแยให้นิคมก่อสร้าง ตำหนักประทับ ทั้งนี้ สมเด็จย่า ได้พระราชทานข้าวสาร ๒ กระสอบและเงินจำนวน ๕๐๐ บาท ให้กับ นายเจ๊ะนาแว หะมะ ผู้ถวายที่ดินให้พระองค์

นายเจ๊ะนาแว หะมะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๕๘ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๐ อายุ ๘๒ ปี ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประจำหมู่บ้าน อาชีพเลี้ยงช้างและรับจ้างขนส่งสิ่งของ มีบุตร ชาย ๓ คน หญิง ๓ คน ได้แก่

๑. นายดือเลาะ เจ๊ะนาแว

๒. นางกามาลอ เจ๊ะนาแว

๓. นายรอยาลี เจ๊ะนาแว

๔. นายเจ๊ะวอนิ เจ๊ะนาแว

๕. นางแยนะ เจ๊ะนาแว

๖. นางรอกีเยาะ เจ๊ะนาแว

ทั้งหมดมีอาชีพ ทำสวนยางพารา

ต่อมาในปี ๒๕๐๘ นายสุวรรณ รื่นยศ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ในขณะนั้น ได้ดำริให้นิคมฯ ดำเนินการก่อสร้างตำหนักขึ้น เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นที่ประทับระหว่างปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นิคมฯ โดยกรมประชาสงเคราะห์ให้การสนับสนุนงบประมาณ ดังนั้น ตำหนักจึงได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ มีนายสิน วงศ์เพชร ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคนแรก เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีนายประวัติ รัตนชำนอง หัวหน้าฝ่ายช่าง กรมประชาสงเคราะห์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๙ เดือน จึงแล้วเสร็จและได้กราบบังคมทูลถวายตำหนักแด่พระองค์ท่าน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและในปี ๒๕๑๐ สมเด็จเด็จย่า ได้เสด็จประทับ ณ ตำหนักสุคิริน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำว่า“สุคิริน” ให้เป็นชื่อของตำหนัก มีความหมายเป็นศิริมงคลว่า “พันธุ์ไม้อันเขียวชอุ่ม” ซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขา ป่าไม้ และพืชพรรณไม้นานาชนิด ชื่อดังกล่าว จึงถูกตั้งเป็นชื่อของนิคมสร้างตนเองสุคิริน และกิ่งอำเภอสุคิริน ในเวลาต่อมา และชาวบ้านมักเรียกนิคมสุคิรินในภาษามลายูว่า “นิคมเมาะรายอ” หรือ "นิคมเจ๊ะนาแว"

เดินชมสวนพระตำหนักสุคิริน

เดินชมสวนพระตำหนักสุคิริน

บรรไดทางขึ้น พระตำหนักสุคิริน

บรรไดทางขึ้น พระตำหนักสุคิริน

บรรไดทางขึ้น พระตำหนักสุคิริน

บรรไดทางขึ้น พระตำหนักสุคิริน

ประวัติความเป็นมาของพระตำหนักสุคิริน

ประวัติความเป็นมาของพระตำหนักสุคิริน

พระตำหนักสุคิริน

พระตำหนักสุคิริน

พระตำหนักสุคิริน

พระตำหนักสุคิริน

สวนหย่อมเล็กๆ

สวนหย่อมเล็กๆ

ป้าย พระบรมราชานุสาวรีย์

ป้าย พระบรมราชานุสาวรีย์

พระตำหนักสุคิริน

พระตำหนักสุคิริน

ป้ายด้านหน้า พระตำหนักสุคิริน

ป้ายด้านหน้า พระตำหนักสุคิริน

เกวียนด้านหน้า พระตำหนักสุคิริน

เกวียนด้านหน้า พระตำหนักสุคิริน

เกวียนด้านหน้า พระตำหนักสุคิริน

เกวียนด้านหน้า พระตำหนักสุคิริน

ที่เที่ยวแนะนำ