ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,522

ถ้ำวัวแดง

ในบริเวณถ้ำวัวแดงมีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่ง เช่น ถ้ำยายชี ถ้ำบ่อทอง เป็นต้น

ประวัติวัดถ้ำวัวแดง

ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363

ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้

ปี 2443 หลวงปู่สายบัว ยโสธโร เมื่อครั้งยังเป็นสามเณร “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ได้พามาบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมถึง  7 วัน 7 คืน  เมื่อเห็นสมควรแก่เวลาจึงมาส่งยังด้านนอก  ต่อมาละสังขาร คณะลูกศิษย์ได้นำอัฐิและอัฐบริขารมาบรรจุไว้ที่เจดีย์ใกล้ถ้ำวัวแดง

ปี 2485 พระครูอ่วม ได้มาบำเพ็ญที่ถ้ำวัวแดงหลายปี

ปี 2485 “หลวงพ่อ 2 เมือง” หลวงปู่หก ได้ตามพระครูอ่วมมาพร้อมกับหลวงปู่สงฆ์

ปี 2507 ถึงยุคคอมมิวนิสต์  ทำให้พระสงฆ์ไม่กล้าเข้ามาปฏิบัติ

ปี 2525 ยุคคอมมิวนิสต์หมดไป พระสงฆ์เริ่มเข้ามาปฏิบัติ

ปี 2528 หลวงปู่อินทรี เริ่มพัฒนาเป็นสำนักสงฆ์บริเวณเชิงเขาพญาฝ่อ โดยสร้างเป็นกุฏิและศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็กๆ

ปี 2528 – 2546 พระอาจารย์สุชีพ อินจันเทียะได้พัฒนาก่อสร้างอาคารและกุฏิ รวมถึงศาสนสถานต่างๆ มากมาย เช่น สำนักสงฆ์ด้านล่าง สร้างศาลาสุธรรมมา กุฏิพระสงฆ์  โรงครัว  ห้องน้ำ  แท้งค์น้ำ เครื่องปั่นไฟฟ้า  ร้านขายของ  ถ้ำวัวแดงด้านบน  สร้างศาลาสวดมนต์เช้า-เย็น ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ โรงครัว ห้องน้ำ พระพุทธรูปจำนวนมาก เจดีย์ บันไดทางขึ้น สะพานข้ามลำธาร บ่อน้ำอุปโภค-บริโภค ขุดดินตกแต่งภายในถ้ำต่างๆ

ปี 2546 – ปัจจุบัน พระอาจารย์กุหลาบ อุตตมธัมโม เจ้าอาวาสในสมัยปัจจุบัน ได้สร้างอาคารและศาสนาสถานต่างๆ เช่น พระประธานปฏิมากรปางเปิดโลก หลวงปู่เทพโลกอุดร พระพุทธรูป เจ้าแม่กวนอิม  ศาลาอเนกประสงค์  ห้องน้ำชีพราหมณ์ กุฏิพระอาคันตุกะ หอฉัน ที่ปฏิบัตธรรมเชิงเขา บูรณะซ่อมแซมศาสนวัตถุ และนำชาวบ้าน อุบาสก อุบาสิกา สมณะ ชี พราหมณ์ ปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ