ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 568

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร (Bangkok Aquarium) เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 นับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉพาะของสัตว์น้ำจืด และพืชน้ำจืด มีทั้งหมด 2 ชั้น ที่เด่น ๆ ได้แก่ ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei) ขนาดใหญ่เกือบ 3 เมตร ในตู้ขนาดใหญ่ด้านหน้าประตูทางเข้า ปลาตะพัด (Scleropages formosus) สายพันธุ์ไทยที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ซึ่งในอดีต เคยมีการเลี้ยงรวมกัน ณ ที่นี่นับสิบตัว และโครงกระดูกปลากระโห้ (Catlocarpio siamensis) ขนาดใหญ่
 
 เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. อันตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา 10 บาท ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม โดยเริ่มใช้อัตรานี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548