ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 644

ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร

ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร

จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษา และวรรณกรรม เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษา และให้บริการข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา ข้อสนเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ นอกจากนั้นภายในศูนย์ได้จัดแสดงพระสาทิสลักษณ์เกี่ยวกับพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงพระราชกรณียกิจด้านสังคม วัฒนธรรมในปัจจุบัน ศูนย์ฯแห่งนี้ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองพระ เขตตลิ่งชัน เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศูกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-8809334, 02-880-9429

 

ทางเข้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ทางเข้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ทางเข้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ทางเข้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ทางเข้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ทางเข้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์การศึกษาวิชามานุษยวิทยา

ศูนย์การศึกษาวิชามานุษยวิทยา

ศูนย์การศึกษาวิชามานุษยวิทยา

ศูนย์การศึกษาวิชามานุษยวิทยา

ศูนย์การศึกษาวิชามานุษยวิทยา

ศูนย์การศึกษาวิชามานุษยวิทยา

พระบรมฉายาลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์