ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 82

วัดเอกา

อยู่ที่หมู่ 1 ตำบลคอรุม ระยะทาง 45 กม. (จากตัวจังหวัดถึงอำเภอพิชัย 41 กม. และจากอำเภอถึงที่ตั้งวัด 4 กม.) เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ ซึ่งพระยาพิชัยได้สู้รบกับข้าศึกจนดาบหัก

ที่เที่ยวแนะนำ