ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 54

วัดมหาพุทธาราม

วัดมหาพุทธาราม

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน"หลวงพ่อโต" ชึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หน้าตักกว้าง 3.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ


วัดมหาพุทธราม

วิหารที่ประดิษฐาน"หลวงพ่อโต" และพระบรมสารีริกธาตุ

วัดมหาพุทธาราม

วัดมหาพุทธาราม

วัดมหาพุทธาราม