ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 125

พระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง

ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง ห่างจากเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ประมาณ 7.5 กม. เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นโดยผสมศิลปอีสานใต้ สี่เผ่าไทย ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร เยอ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว พระธาตุมีความสูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นล่างสุดใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่สองและสามเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย ชั้นที่สี่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ชั้นที่ห้าใช้สำหรับการทำสมาธิ และชั้นที่หกเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและจุดชมทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ


พระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง

หลวงพ่ออิสสโร

พระธาตุมีความสูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น

พระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง

บริเวณชั้นที่หกเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและจุดชมวิวของพื้นที่โดยรอบ

ชั้นล่างสุดของพระธาตุเรืองรอง

ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ผมของพระอรหันต์