ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 123

วัดบ้านยาง

วัดบ้านยาง  ในบริเวณวัดมีเจดีย์ขนาดย่อมหลายองค์ ลักษณะคล้ายเจดีย์ล้านนาที่พบในวัดหลายแห่งของ อ.เสาไห้ นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมในโบสถ์อิทธิพลศิลปะสกุลช่างสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อยู่ภายในโบสถ์ ลักษณะแตกต่างไปจากที่พบตามวัดทั่วไป เช่น ที่ผนังระหว่างหน้าต่างด้านทิศเหนือเขียนเรื่อง ธรรมาธรรมะสงคราม ตามแบบภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จฯ กรมพระยานริศฯ โดยมีคำบรรยายซึ่งคัดลอกจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ด้านทิศใต้