ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 24

วัดสูง

วัดสูง เป็นที่เก็บรักษาเสาไม้ตะเคียนที่มาของตำนานเสาร้องไห้ วิหารภายในวัดประดิษฐานพระศรีพุทธมงคลมุนี พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา สร้างด้วยศิลาแลง