ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 102

น้ำตกคำหอม

น้ำตกคำหอมเเป็นน้ำตกที่สวยงามมากเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เเพราะเดินทางเข้าภึงน้ำตกได้สะดวกสบาย น้ำตกคำหอมเกิดจากป่าบนเทือกเข้าภูพานเป็นน้ำตกในลำธารหินทรายไหลลดหลั่นลงมา และแผ่ออกไปตามลานหินเป็นบริเวณกว้าง