ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 70

หมู่บ้านหัตถกรรมใบลาน

หมู่บ้านหัตถกรรมใบลาน นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมผลิตภัณฑ์ใบลานได้ที่ ที่ทำการกลุ่มสตรีสานหมวกใบลานของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่รวบรวมงานจักสานของชาวบ้านมาจำหน่ายภายในศูนย์แห่งนี้  หากสนใจเยี่ยมชมการจักสานภายในหมู่บ้านก็สามารถทำได้ โดยสอบถามขอคำแนะนำได้ที่ที่ทำการกลุ่มสตรีสานหมวกใบลาน