ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,472

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เดิมนั้นเป็นศาลากลางหลังแรกของจังหวัดหนองคาย และอาคารตึกหลังแรกของมณฑลลาวพวนซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2440 – 2444 เป็นที่ว่าราชการเมืองหนองคาย จนถึงปี พ.ศ. 2472 จึงได้รับงบประมาณมาสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้น หลังที่ 2 และที่ 3 ส่วนอาคารหลังเดิมได้ทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปีนั้น และใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการหน่วยงานอื่น จนถึงปี พ.ศ. 2544 จึงได้งบประมาณมาปรับปรุง และซ่อมแซมเพื่อใช้เป็น หอวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย และมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดูแล

จัดเป็นนิทรรศการถาวร เน้นเรื่องราวความเป็นมาจังหวัดหนองคายแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 7 ห้อง

ห้อง 1 อัตลักษณ์หนองคาย

ห้อง 2 บุคคลสำคัญ 3

ห้อง 3 โบราณคดี

ห้อง 4 โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านโคกคอน

ห้อง 5 ความหลากหลายวัฒนธรรมหนองคาย

ห้อง 6 วิถีชีวิตชาวหนองคาย

ห้อง 7 พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเมืองหนองคาย