ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 47

ศาลหลักเมืองนราธิวาส

ศาลหลักเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ถนนนรสุขอนุสรณ์ ตั้งอยู่นอกเขตวัด เป็นศาลหลักเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วิหารมีรูปแบบศิลปะสมัยศรีวิชัย เป็นสถานที่เคารพบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวนราธิวาสและผู้มาเยี่ยมเยือนภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พ่อจตุคามรามเทพองค์ใหญ่ 4 องค์ ในบริเวณเดียวกันจัดสร้างศาลหลักเมืองนราธิวาสไว้

การเดินทาง

การเดินทาง ถนนนราสุขอนุสรณ์ ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล ๕

ที่เที่ยวแนะนำ