ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,289

พาสาน โครงการปากแม่น้ำเจ้าพระยา

พาสาน โครงการปากแม่น้ำเจ้าพระยา

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการพัฒนาจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการพัฒนาจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นความภูมิใจของประชาชนชาวนครสวรรค์และชาวไทย เทศบาลนครจังหวัดนครสวรรค์, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, ชมรมรักษ์เจ้าพระยา และ ประชาชนชาวนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัด“โครงการจัดหาที่ดินและประกวดแบบเพื่อจัดสร้างสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา”  ขึ้นซึ่ชาวนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัด“โครงการจัดหาที่ดินและประกวดแบบเพื่อจัดสร้างสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา”  ขึ้น

โดยให้แสดงถึงความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ และของประเทศ จะดำเนินการสร้างในพื้นที่บริเวณเกาะยม ตำบลปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยเป็นพื้นที่หน้าเกาะ บริเวณที่แม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา หรือเป็นจุดบรรจบกับของแม่น้ำสองสี มีเนื้อที่โครงการประมาณ 3 ไร่ 48 ตารางวา

 

 

พาสาน แลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด นครสวรรค์

พาสาน แลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด นครสวรรค์

พาสาน แลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด นครสวรรค์

พาสาน แลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด นครสวรรค์

พาสาน เป็นสวนสาธารณะ

พาสาน เป็นสวนสาธารณะ

พาสาน เป็นสวนสาธารณะ

พาสาน เป็นสวนสาธารณะ

พาสาน เป็นสวนสาธารณะ

พาสาน เป็นสวนสาธารณะ

บรรไดเดินลงไปชมวิว นั่งรอพระอาทิตย์ตกยามเย็น

บรรไดเดินลงไปชมวิว นั่งรอพระอาทิตย์ตกยามเย็น

พระอาทิตย์ตกยามเย็นสวยงามมาก

พระอาทิตย์ตกยามเย็นสวยงามมาก