ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 305

เขาหินซ้อน

ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) กม.ที่ 53 อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 53 กม. เป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่น้อย รูปทรงต่างๆ เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณเขาหินซ้อนจัดเป็น "สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ" เป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ประดิษฐานพระบวรราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลนี้เมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้านหลังของศาลนี้เป็นที่ตั้งของวัดเขาหินซ้อน
 ประวัติความเป็นมา
 
 ตำบลเขาหินซ้อน ได้ตั้งรากฐานมาประมาณ 80 ปีเศษ โดยแต่เดิมประชากรที่มาตั้งถิ่นฐานนั้น
 อพยพมาจากตำบลข้างเคียง เช่น ตำบลหนองยาว ตำบลบ้านซ่อง ตำบลเกาะขนุน เพื่อมาทำมาหากิน
 สำหรับชื่อตำบลเขาหินซ้อน จากที่ผู้สูงอายุในตำบลสันนิษฐานว่า พื้นที่ตำบลเดิมน่าจะเป็น
 พื้นที่ที่เคยเป็นทะเลเก่า แล้วแห้งลงไปซึ่งเกิดจากธรรมชาติแปรปรวน มีกระแสน้ำพัดพานำหินก้อนโตบ้างเล็กบ้าง
 มากองทับถมเป็นภูเขาหินที่ซ้อนกันโดยธรรมชาติ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “เขาหินซ้อน”
 
 
 สภาพภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ
 
 สภาพภูมิศาสตร์
 
 ตำบลเขาหินซ้อน เป็น 1 ใน 8 ตำบล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพนมสารคาม
 อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอศรีมโหสถ, อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลคู้ยายหมี, ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ้านซ่อง, ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
 การคมนาคม
 มีถนนลาดยาง 7 สาย ถนนคอนกรีต 2 สาย ถนนลูกรัง 4 สาย ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร
 ปริมาณน้ำฝน
 พื้นที่ที่ฝนตกทั่วไปของตำบลเขาหินซ้อนจะตกในปริมาณระหว่าง 900 – 1,300 มม. ต่อปี
 แหล่งน้ำ
 แหล่งน้ำ แบ่งเป็น
 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ
 ประกอบด้วย ห้วยน้ำโจน, คลองระบม, หนองบอน, คลองหนองปูน, คลองหนองเหียง
 มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่
 2. แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้าง
 ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง สระน้ำขนาดเล็ก 400 สระ
 
 ข้อมูลโดย : chachoengsao.doae.go.th

ที่เที่ยวแนะนำ