ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 773

ศูนย์พิทักษ์อุทยาน แห่งชาติทางทะเล

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรังจัดตั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากกรมป่าไม้ได้แบ่งการบริหารงานภายในตามโครงสร้าง โดยงานอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหมด สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การศึกษาวิจัยทางด้านระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ตามเกาะและชายฝั่งต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจใน ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชม หรือศึกษาหาความรู้ภายในอุทยานแห่งชาติทั้งหมด ทำให้ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ได้รับการดูแลและป้องกันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล ขึ้น โดยดำเนินการจัดตั้งตามแนวทางแผนการจัดการปะการังของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 แผนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน/โครงการจัดการปะการังในพื้นที่เร่งด่วน ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2536-2537) เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง กรมป่าไม้ และให้ ศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเลดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่คอยเสริมภารกิจของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในพื้นที่โดยทั่วไปและที่สำคัญคือ ศึกษาข้อมูลทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีงานด้านป้องกันและปราบปรามพิเศษ ในลักษณะของหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้กับพื้นที่แต่ละแห่งตามความจำเป็นของแต่ละอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้ใช้พื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นที่ตั้งที่ทำการและการบริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังนี้

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรทางทะเลทางฝั่งอันดามัน
- เพื่อใช้เป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
- เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
- เพื่อให้เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามพิเศษ ในการเสริมภารกิจทางด้านงานป้องกันอุทยานแห่งชาติทางทะเลทางฝั่งอันดามันตอนล่าง