ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต

สระแก้วในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญแห่งหนึ่ง มีความเป็นมายาวนานcupmushroom.jpg (5281 bytes) ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักร ทวาราวดี มีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ)

 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2476 ปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะ ให้เป็น จังหวัด และยกเลิกระบบเทศาภิบาล สระแก้วจึงกลายเป็น อำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกมาจากปราจีนบุรี พร้อมกับผนวกอำเภออีก 5 อำเภอ เพื่อรวมเป็นจังหวัดใหม่ และได้รับการประกาศ butterfly2.jpg (6335 bytes)ให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536

 

สระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 220 กม. มีพื้นที่ 7,195 ตรกม. และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา ยาว 165 กม. พื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ดอนและป่าเขา ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์

 

-----------------------------------------------------------------

 

  action.gif (910 bytes) การปกครอง 

จังหวัดสระแก้วแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอโคกสูง และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

-----------------------------------------------------------------

 action.gif (910 bytes) อาณาเขต  

ทิศเหนือ จดอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ จดอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก จดประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก จดอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา