แก้ไข

เทศกาลประเพณี, สระแก้ว

 

 งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ในงานมีขบวนแห่สืบสานประเพณีของดีเมืองสระแก้ว ชมการประกวดร้องเพลง นิทรรศการแสดง ผลงานของส่วนราชการ ชมการแสดง และมหรสพ

-----------------------------------------------------------------

 งานสถาปนาจังหวัดสระแก้ว 

จัดขึ้นใสช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี ในงานจะมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และการออกร้านจัดแสดงสินค้า

-----------------------------------------------------------------

 งานวันแคนตาลูป  

งานวันแคนตาลูป จัดขึ้นที่อำเภออรัญประเทศ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตแคนตาลูปออกสู่ตลาด ในงานมีขบวนแห่รถแคนตาลูป การประกวดแคนตาลูป และผลิตผลทางการเกษตร นิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ การประกวดธิดาแคนตาลูป การออกร้านจัดแสดงสินค้า และมหรสพต่างๆ