คริสตัล หาดใหญ่ - ประเภทห้องพัก

Deluxe Twin Bed only (No Breakfast)

Super Deluxe (No Breakfast)

Skyline Double (์No Breakfast)

Skyline Double + Breakfast 2 pax

Super Deluxe + Breakfast 2 pax

TBD Deluxe (No Breakfast)

TBD Deluxe + Breakfast 3 pax

TBD Super Deluxe + Breakfast 3 pax

TBD Super Deluxe (No Breakfast)

Landmark Suite + Breakfast 2 pax

Deluxe Twin Bed + Breakfast 2 pax

Deluxe Twin Bed only + Breakfast 1 pax

Super Deluxe + Breakfast 1 pax

Skyline Double + Breakfast 1 pax

TBD Deluxe + Breakfast 1 pax

TBD Super Deluxe + Breakfast 1 pax

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค