ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์มีสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อหลายประเภท ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องหวาย เครื่องเงิน งาช้างแกะสลัก หัวผักกาดดอง กุนเชียง หมูยอ หมูแผ่น และหมูหยอง