ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 17

ธาตุบ้านเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ

ธาตุบ้านมืองจันทร์ตั้งอยู่หน้าโบสถ์หลังใหม่ วัดบ้านเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมื่องจันทร์ จ.ศรีสะเกษ องค์พระธาตุทำด้วยอิฐสูงลดหลั่นขึ้นไปสี่ชั้น ส่วนยอดสุดทำเป็นยอดแหลม แต่ละชั้นย่อมุมไม้สิบสอง ยังเหลือร่องรอยปูนปั้นประดับองค์ธาตุให้เห็นอยู่บ้าง ธาตุเมืองจันทร์ประดิษฐานอยู่ในเมืองโบราณ มีคูน้ำ คันดิน ล้อมรอบเป็นรูปวงกลม เป็นลักษณะเมืองโบราณสมัยทวารวดี