ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 190

ปราสาทตาเล็ง

ปราสาทตราเล็ง ตั้งอยู่ที่ บ้านปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวตั้งอยู่บนฐานองค์ปรางค์ ผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสองหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผนังด้านหน้าและผนังด้านข้างบางส่วน มีประตูเข้าได้เพียงประตูเดียวด้านหน้า อีกสามด้านเป็นประตูหลอก ที่สำคัญคือเสาติดผนังของประตูหน้าทั้งสองข้างยังคงมีลวดลายก้านขดสลักเต็มแผ่นอย่างสวยงาม สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17