ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 28

ปราสาทบ้านปราสาท

ตั้งอยู่ที่ตำบลปราสาท จากตัวเมืองศรีสะเกษเดินทางไปตามทางหลวงสาย 226ประมาณ 20 กม.ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภออุทุมพรพิสัย เลยไปถึงอำเภอห้วยทับทันแล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 7 กม.โบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินดิน มีลักษณะเป็นปรางค์สี่เหลี่ยมย่อมุมทรงแหลมเรียวรีลดหลั่นจากส่วนฐานจนถึงยอด ไล่เลี่ยกัน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ในแนวเหนือ-ใต้ ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์ที่ขนาบข้างเล็กน้อย แต่ส่วนหลังคาจะเตี้ยกว่า ปรางค์ทิศเหนือและทิศใต้สูงประมาณ 15 เมตร องค์กลางสูงประมาณ 13 เมตร มีประตูอยู่ทางด้านตะวันออกของปรางค์องค์กลางอาจสันนิษฐานได้ว่า ปราสาทแห่งนี้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 และได้รับการดัดแปลงในสมัยต่อมาดังจะเห็นได้จากลักษณะทางด้านศิลปกรรมของทับหลังที่ปรากฏอยู่ นอกจากนั้นปรางค์สององค์ที่ขนาบข้างยังถูกดัดแปลงรูปแบบไปมากโดยเฉพาะส่วนหลังคาและประตูซึ่งถูกก่อทึบหมดทุกด้าน