ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 105

น้ำตกปรีชาสุขสันต์

น้ำตกปรีชาสุขสันต์ น้ำตกอยู่ในอุทยานแห่งชาติภุพาน สายน้ำไหลมาจากเทือกเขาภูพาน น้ำตกจะมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหินลาดเอียงเป็นทางยาวราวๆ 15 ม. เปรียบเสมือยกระดานลื่นธรรมชาติ