ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 346

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต  จะเป็นการแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิต (Life Museum) โดยจะแบ่งการแสดงไว้เป็น 2 ส่วน คือ ภายนอกอาคาร (Outdoor) ประกอบด้วย  เหมืองหาบ เหมืองแล่น เหมืองรู เหมืองฉีด เหมืองเรือขุด ส่วยภายในอาคาร (Indoor) จะจัดเป็นการแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของการทำเหมืองแร่ดีบุก และวิถีชีวิตของชาวเหมือง

ที่เที่ยวแนะนำ