พระอัครสาวก
วัดพนันเชิงวรวิหาร วิวมุมสูง วัดพนันเชิงวรวิหาร วิวมุมสูง จุด จุดธูปเทียน กราบไหว้ ไหว้พระประทานด้านในพระอุโบสถ พระประทาน ด้านในกราบไหว้พร้อมดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ประวัติพัดยศ พระอัครสาวก พระอัครสาวก พระอัครสาวก

พระอัครสาวก

พระอัครสาวกเบื้อหน้าด้านขวาและด้านซ้ายของพระพุทธไตรรัตนายก จัดตั้งรูปพระอัครสาวกขนาดใหญ่ คือ พระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุตรยืนมือพนมประคองอัญชลีถวายสักการะ บนฐานบัวคว่ำบัวหงาย มีการคลองผ้าถูกต้องตามเพราะวินัยของพระสงฆ์ที่เป็นพิธีการ เพื่อปฎิบัติทำสังฆกรรม หรือเมื่อออกนอกกุฎาคาร

ที่เที่ยวแนะนำ