Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ขอเชิญร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบันฯ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:20 น.  โดย : ฝวข. ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:24 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

เมื่อเราอ่าน ส.ค.ส. ทุกครั้งที่ได้รับ เราจะรู้สึกมีความสุขที่มีผู้อื่นปรารถนาดีต่อเรา และเมื่อเราได้อ่าน ส.ค.ส. ของในหลวง จะบอกกับตัวเองเสมอว่า นี่คือพรอันประเสริฐที่เหล่าพสกนิกรได้รับพระราชทานจากในหลวงของเรา
“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์
ปัญญาที่เฉียบแหลม
กำลังกายที่สมบูรณ์”
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:26 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

ธ ทรงเป็น มิ่งขวัญ รังสรรค์ชาติ เกื้อกูลราษฎร์ บำรุงไทย ให้ไพศาล
ทรงนิยาม สยามรัฐ ชัชวาล สุขสำราญ ทุกทิศา นภาลัย
กลาโหม ประโคมชัย ในทั่วหล้า เชิญเทวา พรประพรม สมสมัย
นิรมิต ฤทธาฤกษ์ อันเกริกไกร น้อมเทิดไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
(ที่มา : วารสารหลักเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีที่ 24 ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2558)
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:33 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

ดิฉันได้มีโอกาสอ่านวารสารหลักเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีที่ 24 ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2558 และพบบทความหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งเขียนโดย พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดิฉันจึงขอหยิบยกบางช่วงบางตอนมาให้ได้อ่านกันค่ะ
“...พระราชกรณียกิจนานัปการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังคงจารึกอยู่ในจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งยังเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลก ทั้งนี้พระราชกรณียกิจทั้งปวง ทรงบำเพ็ญเพื่ออำนวยประโยชน์และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งสิ้น อันประกอบ โครงการศิลปาชีพ โครงการป่ารักษ์น้ำ แนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน แนวพระราชดำริเพื่อสิทธิสตรี และโครงการจำนวนมากมายอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ โดยทุกพระราชกรณียกิจล้วนแล้วแต่เกิดจากพระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของประเทศและความสุขของประชาชน จึงทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และบ่งบอกให้สังคมไทยรับรู้รับทราบถึงพระราชวิริยภาพและพระอัจฉริยภาพเป็นอย่างดี...” (ชัยวิทย์ ชยาภินันท์, 2558, น. 5)
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:34 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

กลัดกลางใจ ผองไทย ไปทั่วหล้า
ปวงประชา พร้อมภักดิ์ พิสุทธิ์ศรี
ถวายพระพร สมเด็จพระราชินีฯ
สดุดี สยามมกุฎราชกุมารฯ
“ปั่นเพื่อแม่” พระปณิธานอันหมายมั่น
สื่อรักอัน ล้ำค่า มหาศาล
ถ่ายทอดยังเข็มกลัดพระราชทาน
ดังดวงมาลย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
(ที่มา : ข่าวทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 22 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558)
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:35 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

"เพื่อความเจริญก้าวหน้า ความสุขใจ สุขกาย ตลอดไปชั่วกาลนาน...ขอให้ทุกคนมีพลานามัยแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง และมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในหน้าที่การงานที่ดีและในส่วนตัว เพื่อจะได้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสุขใจ สุขกายตลอดไปชั่วกาลนาน...ส่วนรวมจะได้เป็นปึกแผ่น เราจะได้อยู่ในสังคมที่เรียบร้อยอยู่ในประเทศที่มั่นคง ที่มีความก้าวหน้า และมีความสุขทั่วกัน...
(พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หนังสือคำพ่อสอน" ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความรักและความดี ๖๐ ปี ๖๐ ล้านความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:36 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

เพราะพระบารมีคุ้มภัย ลูกไทยจึงอยู่รอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:37 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของประเทศ เรามีแผ่นดินอยู่เป็นปึกแผ่นอย่างนี้ได้ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:38 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

พระบารมีอันแผ่ไพศาลนับจากปฐมกษัตริย์จวบจนรัชกาลปัจจุบันจักอภิบาลรักษาคุ้มครองผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติสืบไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 07:39 น.  โดย : แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.  

สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินเกิด สำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ จงร่วมใจปกป้อง รักษา หวงแหนชาติและสถาบัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศ ดำรงไว้ซึ่งประเทศชาติ และเพื่อชนรุ่นหลัง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แผนกวิชาการเมืองและการปกครอง รร.กร.กร.ทบ.

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 2 พ.ย. 58 : 10:02 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว